Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2021

Zmluva č.E275608U05

028/2021

189 549,00 EUR stoosemdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťdeväť eur

Obec Bohúňovo

Environmentálny fond

25.11.2021

Dohoda č. 21/43/054/577

027/2021

1 866,96 EUR Tisícosemstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatšesť centov

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

02.11.2021

Zmluva o dielo

025/2021

199 200,17 EUR Jedenstodeväťdesiatdeväťtisícdvesto eur a sedemnásť centov

Ján Hronec vodár

Obec Bohúňovo

25.10.2021

Zmluva o poskytnutí podpory

024/2021

2 969,70 EUR

Obec Bohúňovo

Slovenská agentúra životného prostredie

18.10.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

023/2021

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Košický samosprávny kraj

Obec Bohúňovo

18.10.2021

Zmluva o dielo

022/2021

500,00 EUR Päťsto eur

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

10.09.2021

Sponzorská zmluva

017/2021

200,00 EUR Dvesto eur

COMBA sro

Obec Bohúňovo

02.09.2021

Zmluva o dielo

014/2021

3 191,25 EUR Tritisícstodeväťdesiatjeden eur a dvadsaťpäť centov

Ing. Peter Szappanos

Obec Bohúňovo

08.07.2021

Dohoda č. 21/43/012/11

013/2021

Nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

30.06.2021

Poistná zmluva

012/2021

9,75 EUR Deväť eur a sedemdesiatpäť centov

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

29.06.2021

Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii VO a o prevádzke a údržbe zariadení VO

010/2021

16 152,00 EUR šestnásťtisíc stopäťdesiatdva eur

GREP Slovakia spol. s.r.o.

Obec Bohúňovo

29.06.2021

Dohoda 21-43-054-441

009/2021

1 333,60 EUR tisíctristotridsaťtri eur a šesťdesiat centov

Obec Bohúňovo

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

31.03.2021

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

005/2021

1,87 EUR jedno euro a osemdesiatsedem centov

Obec Plešivec

Obec Bohúňovo

10.02.2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

004/2021

Nula eur

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Bohúňovo

20.01.2021

Zmluva o výkone správu majetku

003/2021

0,00 EUR Nula eur

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.

Obec Bohúňovo

20.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

002/2021

0,00 EUR Nula eur

Obec Gemerská Hôrka

Obec Bohúňovo

04.01.2021

Dohoda

20/43/012/12

Nula eur

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

16.12.2020

Poistná zmluva

5190046240

9,75 EUR Deväť eur a sedemdesiatpäť centov

Komunálna poisťovňa

Obec Bohúňovo

16.12.2020

Zmluva o spolupráci

N20201210003

975,56 EUR Deväťstosedemdesiatpäť eur a päťdesiatšesť centov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bohúňovo

16.12.2020

Dohoda

20/43/054/360

2 416,56 EUR dvetisísštyristošestnásť eur a päťdesiatšesť centov

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava

Obec Bohúňovo

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

012/2020

Nula eur

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Bohúňovo

27.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

20-110-00361

600,00 EUR šesto eur

Obec Bohúňovo

Fond na kultúru národnostných menšín

22.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci

2020/128/2702

3 473,00 EUR tritisícštyristosedemdesiattri eur

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Bohúňovo

09.10.2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

14/POD-808/20

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Slovenská agentúra životného prostredie

Obec Bohúňovo

24.07.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu

002/2020

Nula

Fúra s. r. o.

Obec Bohúňovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: