Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia:

VZN č 2/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo  TU - platné do 31.12.2011

VZN č. 1/2011 o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác TU

VZN č. 2/2011 o organizácii miestneho referenda TU

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo 1/2012 - platné do 31.12.2021

Dodatok č. 1 k VZN 1/2012

Dodatok č. 2 k VZN 1/2012

VZN č. 1/2015 o podmienkách prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  TU

VZN č. 1/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce TU

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bohúňovo  TU

VZN č. 1/2017 o chove a držaní zvierat na území Obce Bohúňovo TU

VZN č. 1/2019 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia TU

VZN č. 1/2020 o pamätihodnostiach obce Bohúňovo TU

VZN č. 2/2020 o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Bohúňovo TU

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo  TU - platné do 31.12.2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 TU

VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Bohúňovo TU

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo TU Typ: PDF dokument, Velkosť: 338.98 kB 
Prílha č. 1 k VZN TU. Typ: PDF dokument, Velkosť: 258.88 kB