Navigácia

Obsah

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Bohúňovo Sídlo : Obecný úrad, Bohúňovo č. 72, Bohúňovo 049 12 Zastúpená: Ágnes Takács,Ing., starostka IČO: 00328111
DIČ : 2020961195
Obec Bohúňovo je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.
Zadávanie zákaziek preto obec Bohúňovo zabezpečuje v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov.
Ďalej ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona zverejňuje realizované verejné obstarávania v profile verejného obstarávateľa vedeného ÚVO a na svojom webovom sídle.