Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Obec Bohúňovo, ako prevádzkovateľ pohrebiska oznamuje, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 7/2006, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebisko CINTORÍN BOHÚŇOVO a CINTORÍN TIBA právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Každé hrobové miesto preto musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu a
zaplatený poplatok za prenájom.

Upozorňujeme príbuzných zosnulých, že obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska, za podmienok stanovených zákonom, má právo zrušiť hrobové miesto, ak mu nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu. Preto vyzývame nájomcov hrobových miest, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, t.j. nemajú uzavretú nájomnú zmluvu na hrobové miesta svojich príbuzných, aby túto zmluvu uzavreli do konca roka 2019.

Obec Bohúňovo oznamuje občanom, že v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve nájomné zmluvy na hrobové miesta uzatvára na Obecnom úrade v Bohúňove v stránkových dňoch.

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú nájomné zmluvy na hrobové miesta,  alebo za uplynulých 10 rokov nastala zmena v ich nájomnej zmluve, aby nahlásili na Obecný úrad v Bohúňove (t.č. 058/7920127, mail: obecbohunovo@gmail.com ) potrebné údaje k  vytvoreniu nájomnej zmluvy.

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bohúňove, môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adrese:
Obecný úrad Bohúňovo
049 12 Bohúňovo 72

V žiadosti musia byť uvedené identifikačné údaje zosnulého (meno, priezvisko, dát. nar., dát. úmrtia, dátum uloženia pozostatkov, záznam o nebezpečnej chorobe, kto zabezpečil pohr. služby), identifikačné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, rodné číslo a telefonický kontakt) a súhlas k spracovaniu osobných údajov.

Zmluva Vám bude vystavená na počkanie a poplatok je možné zaplatiť priamo do pokladne v deň uzatvorenia nájomnej zmluvy.

Občania, ktorý platili poplatok na 10 rokov v roku 2008 a 2009 majú zaplatený nájom do 31.12.2018 a do 31.12.2019. V prípade nezaplatenia poplatku za hrobové miesto a neuzatvorenia nájomnej zmluvy obec má právo zrušiť hrobové miesto.

Poplatok môžete zaplatiť: osobne v pokladni obecného úradu, poštovým poukazom alebo prevodom na číslo účtu: SK0202000000000020325582 do poznámky treba uviesť meno nájomcu, číslo nájomnej zmluvy, číslo sektora a hrobového miesta.

 

Prenájom hrobového miesta jednohrob             – 10 rokov          -   9,95 EUR

Prenájom hrobového miesta dvojhrob               – 10 rokov          -  19,90 EUR

Prenájom hrobového miesta urnové                   – 10 rokov          -   4,97 EUR

Vyvesené: 2. 1. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť