Navigácia

Obsah

Dokumenty:

Štat´út obce Bohúňovo

PHSR obce Bohúňovo (3.05 MB)

Poplatky za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom v Bohúňove

Postup obce Bohúňovo pri vybavovaní žiadostí, podnetov a návrhov

Schválené rozpočty, záverečné účty a zápisnice OZ za r. 2015 - 2022

 

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2020

VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Bohúňovo  >>>> (432.68 kB)


Prílohy k VZN: 

1 - Cenník služieb a úkonov na cintoríne v Bohúňove miestnej časti Tiba (64.13 kB) 

2 - Jednotné rozmery hrobových miest na cintoríne v Bohúňove a miestnej časti Tiba (312.92 kB)


Tlačivá k VZN:

1 Žiadosť o nájom hrobového miesta (62.67 kB)

2 - Žiadosť o povolenie na vykopanie hrobu, na vjazd a na vykonávanie činností súvisiace s pohrebom/uloženie urny s telesnými pozostatkami pohrebísk alebo umiestenie lavici na území obce Bohúňovo a miestnej časti Tiba (54.72 kB)

3 -  Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta (73.49 kB) ( pri prepise HM na občana s príbuzenským vzťahom)

4 - Čestné prehlásenie blízkej osoby (76.57 kB) ( po úmrtí nájomcu HM) 

5 - Žiadosť o prevod hrobového, kryptového alebo urnového miesta (74 kB) ( pri prepise HM na občana bez príbuzenského vzťahu)

6 - Žiadosť o povolenie na vykonávanie kamenárskych alebo stavebných prác a vstup na pohrebisko alebo na zásah do existujúcej zelene v obci Bohúňovo (83.45 kB) 

7 -  Žiadosť o povolenie na zrušenie hrobového miesta (79.66 kB)

 

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo >>>> (410.8 kB)

Prílohy k VZN:

1 - editovateľné daňové priznanie (1023.64 kB)

2 - poučenie k DP (260.47 kB)

3 - potvrdenie o podani DP (128.02 kB)

4 - vznik, zánik daňovej povinnosti FO (29.93 kB)

5 - oznámenie zmeny trvalého bydliska alebo priezviska, mena (26.22 kB)

6 - žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, poplatku (25.03 kB)

7 - oznámenie - verejné priestranstvo (25.03 kB)

8 - oznamenie - daň za ubytovanie (27.31 kB)

9  -  oznámenie - vznik, zanik, zmena KO (29.4 kB)

10 - žiadosť o zníženie resp. odpustenie alebo vrátenie miestneho poplatku za KO (62.92 kB)

Dodatok č. 1 k VZN 3/2020 TU (311.02 kB).

Harmonogram odvozu odpadu na r. 2021 nájdete TU (62.9 kB).

Harmonogram odvozu odpadu na r. 2022 nájdete TU (393.29 kB).

Harmonogram odvozu odpadu na r. 2023 nájdete TU (110.36 kB)


VZN č. 2/2020 o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Bohúňovo  >>>>  (173.56 kB)

Prílohy k VZN:

P1 - Žiadosť o poskytnutie domácej opatrovateľskej služby (60.6 kB)

P2 - Žiadosť o odľahčovaciu službu (60.28 kB)

P3 - Žiadosť o posúdeni odkázanosti na sociálnu službu (156.56 kB)

P4 - cestne_prehlasenie_o_majetkovych_pomeroch (75.92 kB)

 

VZN č. 1/2020 o pamätihodnostiach obce Bohúňovo >>>>  (86.51 kB)

Príloha k VZN TU (69.21 kB).


Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2019

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO >>>> 

č. 1/2019

o  podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia >>>>  (1 MB)

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2017

VZN č. 1/2017 o chove a držaní  zvierat na území Obce Bohúňovo >>>>  (268.99 kB)

Tlačivá:

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby (393.16 kB)

Vzor šťažnosti (14.36 kB) (14.58 kB)