Navigácia

Obsah

Dokumenty:

Štat´út obce Bohúňovo

PHSR obce Bohúňovo (3.05 MB)

Poplatky za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom v Bohúňove

Postup obce Bohúňovo pri vybavovaní žiadostí, podnetov a návrhov

Schválené rozpočty, záverečné účty a zápisnice OZ za r. 2015 - 2020

 

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2020

VZN č. 4/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Bohúňovo  >>>> (432.68 kB)


Prílohy k VZN: 

1 - Cenník služieb a úkonov na cintoríne v Bohúňove miestnej časti Tiba (64.13 kB) 

2 - Jednotné rozmery hrobových miest na cintoríne v Bohúňove a miestnej časti Tiba (312.92 kB)


Tlačivá k VZN:

1 Žiadosť o nájom hrobového miesta (62.67 kB)

2 - Žiadosť o povolenie na vykopanie hrobu, na vjazd a na vykonávanie činností súvisiace s pohrebom/uloženie urny s telesnými pozostatkami pohrebísk alebo umiestenie lavici na území obce Bohúňovo a miestnej časti Tiba (54.72 kB)

3 -  Dohoda o prevode hrobového, kryptového, urnového miesta (73.49 kB) ( pri prepise HM na občana s príbuzenským vzťahom)

4 - Čestné prehlásenie blízkej osoby (76.57 kB) ( po úmrtí nájomcu HM) 

5 - Žiadosť o prevod hrobového, kryptového alebo urnového miesta (74 kB) ( pri prepise HM na občana bez príbuzenského vzťahu)

6 - Žiadosť o povolenie na vykonávanie kamenárskych alebo stavebných prác a vstup na pohrebisko alebo na zásah do existujúcej zelene v obci Bohúňovo (83.45 kB) 

7 -  Žiadosť o povolenie na zrušenie hrobového miesta (79.66 kB)

 

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohúňovo >>>> (410.8 kB)

Prílohy k VZN:

1 - editovateľné daňové priznanie (1023.64 kB)

2 - poučenie k DP (260.47 kB)

3 - potvrdenie o podani DP (128.02 kB)

4 - vznik, zánik daňovej povinnosti FO (29.93 kB)

5 - oznámenie zmeny trvalého bydliska alebo priezviska, mena (26.22 kB)

6 - žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane, poplatku (25.03 kB)

7 - oznámenie - verejné priestranstvo (25.03 kB)

8 - oznamenie - daň za ubytovanie (27.31 kB)

9  -  oznámenie - vznik, zanik, zmena KO (29.4 kB)

10 - žiadosť o zníženie resp. odpustenie alebo vrátenie miestneho poplatku za KO (62.92 kB)

Harmonogram odvozu odpadu na r. 2021 nájdete TU (62.9 kB).


VZN č. 2/2020 o rozsahu  poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v obci Bohúňovo  >>>>  (173.56 kB)

Prílohy k VZN:

P1 - Žiadosť o poskytnutie domácej opatrovateľskej služby (60.6 kB)

P2 - Žiadosť o odľahčovaciu službu (60.28 kB)

P3 - Žiadosť o posúdeni odkázanosti na sociálnu službu (156.56 kB)

P4 - cestne_prehlasenie_o_majetkovych_pomeroch (75.92 kB)

 

VZN č. 1/2020 o pamätihodnostiach obce Bohúňovo >>>>  (86.51 kB)

Príloha k VZN TU (69.21 kB).


Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2019

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO >>>> 

č. 1/2019

o  podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia >>>> 

Schválené všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2017

VZN č. 1/2017 o chove a držaní  zvierat na území Obce Bohúňovo >>>>  (268.99 kB)

Tlačivá:

Žiadosť o potvrdenie o veku stavby (393.16 kB)