Navigácia

Obsah

Dokumenty:

Štat´út obce Bohúňovo

PHSR obce Bohúňovo

Poplatky za pracovné úkony, vykonávané obecným úradom v Bohúňove

Postup obce Bohúňovo pri vybavovaní žiadostí, podnetov a návrhov

Schválené rozpočty, záverečné účty a zápisnice OZ za r. 2015 - 2019

Všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2020

Dodatok k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO >>>> 

Všeobecné záväzné nariadenia obce Bohúňovo v r. 2019

č. 1/2019

o  podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bohúňovo a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia >>>> 

Tlačivá: