Navigácia

Obsah

Späť

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 2019

VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV V OBCI BOHÚŇOVO

Rozdelenie plagátovacích plôch Obce Bohúňovo pre voľby prezidenta SR 2019 I.kolo, k VZN č. o 01/2010 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

Plagátové plochy pre jednotlivých kandidátov v obci Bohúňovo

 

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v elektronickej forme tak, aby žiadosť ovydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j. najneskôr 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019.

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: obecbohunovo@gmail.com 

Elektronická žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
-Meno apriezvisko,
-Rodné číslo,
-Štátnu príslušnosť,
-Adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
-Korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz,ak je odlišná od adresy trvalého pobytu

Obec zašle voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta SR, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti.

Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta SR súčasne.

Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Hlasovací preukaz bude zaslaný na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“

 

GDPR - INFORMÁCIE PRE VOLIČOV

GDPR -ZÁZNAM O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

 

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADN´ÍKA DO OVK

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Bohúňovo:

obecbohunovo@gmail.com 

Vyvesené: 30. 1. 2019

Dátum zvesenia: 31. 3. 2019

Zodpovedá: Beáta Beke

Späť