Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OU/BOH/010/2021

Číslo registratúrneho záznamu: 003

Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy a  o podmienkach užívania hrobového miesta

Obec Bohúňovo, ako prevádzkovateľ pohrebiska oznamuje, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. a platného všeobecného nariadenia /VZN/ č. 4/2020, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre pohrebiská Cintorín Bohúňovo a Cintorín Tiba, právo užívať hrobové miesto /HM/ vzniká uzavretím nájomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom HM.

Prevádzkovateľ prenecháva nájomcom hrobové miesta na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov len v prípade, ak zosnulý sa narodil, žil alebo má rodinný zväzok v obci Bohúňovo.

Zmluva o nájme hrobového miesta sa uzatvára na základe žiadosti obstarávateľa pohrebu alebo príbuzného zosnulého na dobu neurčitú. Nájomné za hrobové a urnové miesto sa uhrádza počas tlecej doby, ako aj po uplynutí tlecej doby na 10 rokov.

 

 

Uzavretím zmluvy o nájme hrobového miesta

a zaplatením nájomného vzniká nájomcovi právo

na užívanie hrobového miesta a na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov do hrobového miesta. Ich ukladanie je možné len s vedomím prevádzkovateľa pohrebiska, preto prevádzkovateľ pohrebnej služby alebo obstarávateľ pohrebu pred ich uložením musí oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska údaje do evidencie hrobových miest. Pri užívaní hrobového miesta nájomca nemanipuluje s ľudskými ostatkami, urnu môže ukladať až po upovedomení prevádzkovateľa pohrebiska. Vlastníctvom nájomcu je len príslušenstvo hrobu, ak ho nájomca vybudoval na vlastné náklady.

 

 

Ľudské pozostatky a ľudské ostatky sa pochovávajú spravidla

do každého hrobu po jednom. Pri pochovávaní do hrobu sa používajú rakvy zo samo rozpadávajúcich materiálov. Pred uplynutím tlecej doby môžu byť do toho istého hrobu uložené ďalšie ľudské pozostatky len vtedy, ak ide o prehĺbený hrob a nad vrchnou rakvou je najmenej 1 meter uľahnutej zeminy. V existujúcich hroboch môžu byť uložené spopolnené pozostatky nachádzajúce sa v urne najmenej 0.70 m pod povrchom zeme, alebo v betónovej šachte s rozmermi 1 m x 1 m s hĺbkou 0.70 m. Odvoz a zhodnotenie zeminy po výkopoch základov pre pomníky a odvoz zvyšnej zeminy na miesto na to určené zabezpečí nájomca hrobového miesta na vlastné náklady, alebo ním poverená spoločnosť na jeho náklady.

Po zasypaní hrobu sa nechá zemina spravidla 30 dní uľahnúť. Odvoz zvyšnej zeminy môže zabezpečiť aj prevádzkovateľ pohrebiska za poplatok, a to na základe objednávky obstarávateľa pohrebu.

 

Výkopové práce

súvisiace s pochovaním a exhumáciou môžu vykonávať len školení pracovníci. Uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov môžu vykonávať len školení pracovníci pohrebných služieb.

 

 

Plán hrobových miest na pohrebisku

je uložený a prístupný k nahliadnutiu u prevádzkovateľa, a je vyvesený na informačnej

tabuli na pohrebisku.


Nájomca na vlastné náklady udržiava prenajaté hrobové miesto a k nemu bezprostredne prislúchajúce okolie hrobu, v 0,3 metrovej vzdialenosti dookola. Hrobové miesto musí mať pokosené, odburinené, očistené od rôznych nánosov. Príslušenstvo hrobu nesmie ohrozovať návštevníkov pohrebiska, okolité hrobové miesta a vybavenie pohrebiska.

 

Nájomca nemôže zasahovať do existujúcej zelene na pohrebisku, vysádzať stromy a kríky. Umiestnenie lavičky je možné, ak to okolnosti na pohrebisku umožňujú len po vydanom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska, a pri jej trvalom umiestnení po zaplatení poplatku.

 

Nájomca označí hrobové miesto spôsobom na pohrebisku obvyklým. Nájomca je oprávnený zriadiť na prenajatom hrobovom mieste hrob, hrobku alebo urnové miesto, vrátane vybudovania príslušenstva hrobu len so súhlasom prenajímateľa.

 

Hrobové miesto nájomca má upraviť tak, aby nenarušil estetický vzhľad pohrebiska (platí aj pri zrušení hrobového miesta). Nájomca realizuje stavbu na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz odpadu ako aj zhodnotenie odpadu podľa platnej legislatívy. Zrušenie alebo zriadenie stavby na prenajatom hrobovom mieste (základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska) a  opravy príslušenstva hrobov sa môžu byť realizované iba so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska!

 

Rozmery hrobu, hrobky a urnového miesta sú schválené prevádzkovateľom pohrebiska, a sú vyvesené na informačnej tabuli na cintoríne.


 

Upozorňujeme príbuzných zosnulých, že obec, ako prevádzkovateľ pohrebiska

v zmysle zákona má právo zrušiť hrobové miesto, ak mu

nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu!

Preto vyzývame príbuzných, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, tj. nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miestá svojich zosnulých, aby túto povinnosť splnili čím skôr. Nájomná zmluva sa uzatvára na Obecnom úrade v Bohúňove v stránkových hodinách. Zmluva bude pripravená na počkanie, a poplatok je možné zaplatiť do pokladne v deň uzatvorenia nájomnej zmluvy.

 

Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bohúňove, môžu požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy aj písomne na adrese: Obecný úrad Bohúňovo, 049 12 Bohúňovo č. 72

 

Žiadosť o nájom hrobového miesta, ako aj iné náležité tlačivá nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa, v sekcii „TLAČIVÁ A DOKUMENTY“.

 

Upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že sú povinní prevádzkovateľovi pohrebiska písomnou formou nahlásiť všetky zmeny kontaktných údajov, potrebných pre vedenie evidencie hrobových miest (aktuálna adresa trvalého bydliska, kontakty: telefón, e-mail).

Vyvesené: 4. 1. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť