Navigácia

Obsah

Súčasnost

V súčasnosti Bohúňovo má 297 obyvateµov. Obec leží popri ceste I. triedy č. 50 /medzinárodná cesta/ a má autobusové a vlakové spojenia. Prechádza cez nej značková cyklistická trasa. V dedine je obchod s miešaným tovarom, pohostinstvo, posilovňa, stolnotenisová miestnos», klub mládeže, dve športové ihriská /futbalové, basketbalové/, dve detské ihriská a obecná knižnica.

V dedine pôsobia rôzne spoločenské organizácie: Csemadok, Združenie mladých v Bohúňove, Klub dôchodcov, Poµovnícke združenie Skalica, Pozemkové spoločenstvo – Bohúňovskí pasienkari a urbárnici Bohúňovo, Futbalový klub Sokol Bohúňovo, Občianske združenie Pro Le-Ti, Dobrovoµný požiarny zbor. Obec pravidelne vydáva obecné noviny.

 

Pravidelné kultúrne podujatia v obci: 

- vo februári maškarný ples pre deti a fašiangový ples pre dospelých

- deň matiek

- vatra

- v lete dni obce - v programe výstava, tvorivé dielne, ekumenická bohoslužba, kultúrny program, pouličná zábava, futbalové zápasy, koncert...

- remeselnícke tvorivé dielne pre deti

- na jeseň tradične sa organizuje Deň dôchodcov pre starších občanov s kultúrnym programom a malým pohostením

- v decembri - oslava Mikuláša

 

Obec sa snaží získa» financie na uskutočnenie svojich plánov z rôznych grantov.

Za posledné štyri roky sme úspešne uskutočnili nasledovné projekty:

1. Hodina de»om „Nová generácia“ – trvanie : 1 rok „vydávanie obecných novín pomocou mládeže a počítačový krúžok pre deti /6-12 r./2006/ - tento projekt bol prvým, kde sa nám podarilo združi» mladých, a vytvori» im možnos» užitočne využi» voµný čas.

2. Citigroup, Slovenská Sporitežňa. - dostali sme 3 počítače zadarmo do počítačového krúžku /2007/

3. Združenie za spoločné ciele - finančný príspevok na pokračovanie obecných novín /2007/

4. Ministerstvo kultúry: Moja dedina – remeselnícke tvorivé dielne /2008/. Obec organizovala pre deti tri tvorivé dielne, na tému moja dedina, kde obyvatelia sú»ažili so svojimi kresbami a fotografiami v téme. Na dňoch obce sme vystavili odovzdané diela a boli vyhodnotené komisiou. 

5. Konto Orane - Detský park Tiba /2008 /. Tento projekt sme realizovali úplne dobrovoµnícky, brigádnicky, okrem špeciálnych, odborných prác. Do projektu bolo zapojené: obecné zastupiteµstvo, členovia OZ Pro Le-Ti, podnikatelia, rodičia, starí rodičia, dobrovoµní obyvatelia, členovia združenia mladých a deti. Výsledkom projektu je útulné, originálne detské ihrisko v miestnej časti obce Tiba.

6. Learning Enterprises /USA/ - „Celá dedina sa učí po anglicky“ - Obyvatelia mali možnos» sa zúčastni» na trojtýždňovom kurze angličtiny za symbolickú cenu, v roku 2008 a 2009.

7. Rákóczi Szövetség /Maďarsko/ - privítacie tabule obce /2009/. S touto finančnou podporou sme umiestnili dve štvorjazyčné privítacie tabule, na začiatok a na koniec dediny.

8. Szülõföld alap /Maďarsko/- web stánka obce – 2009. Vďaka tomuto projektu sme skvalitnili našu webovú stránku.

 

V našej obci sa uskutočnili nasledovné brigády:

1. Upratovacie práce na futbalovom ihrisku-2007,2008,2009,

2. Zber papiera – 2006,2007,

3. Obnova detského ihriska v Bohúňove-2008,

4. Vyčistenie prameňa „Buzgó“-2009.

 

Uskutočnené spoločné projekty s aktívnymi organizáciami v obci:

1. ZO Csemadok 

I. finančná podpora z MK SR – Oživenie tradícii našej dediny /remeselnícke dielne/– 2009. Minulý rok deti viackrát mali možnos» sa zúčastni» na celodenných tvorivých dielňach.

II. UNDP, KSK – Mažovanie kraslíc s tradičnými technikami – 2009. Pred Veµkonočnými sviatkami zruční obyvatelia zdobili s rôznymi technikami kraslice.

2. Združenie mladých v Bohúňove/nefor.skupina/ - UNDP, KSK – Mŕtve rameno rieky Slaná – 2009. ZMB zorganizovalo dve brigády na likvidáciu čiernych skládok smetí na brehu mŕtveho ramena rieky Slaná.

 

V roku 2007 samospráva obce nadviazala družobný styk s obcou Sajópetri z Maďarskej republiky, a dňa 27.09.2008 medzi sebou podpísali Dohodu o partnerskej spolupráci. Ciežom dohody je ďalšie prehĺbenie a rozvíjanie tradičných dobrých a vz»ahov medzi Maďarskou republikou a Slovenskou, spolupráca obcí v oblasti kultúry, športu a v rozvoji činnosti v civilnej sfére.