Navigácia

Obsah

Späť

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V R. 2019

VYLEPOVANIE VOLEBNÝCH PLAGÁTOV V OBCI BOHÚŇOVO

Rozdelenie plagátovacích plôch obce Bohúňovo pre voľby do EP 2019, k VZN č. o 01/2010 o zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom

Plagátové plochy pre jednotlivých politických subjektov v obci Bohúňovo


INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ďalej >>> 

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky

 

KANDIDUJÚCE POLITICKÉ SUBJEKTY A ZOZNAM KANDIDÁTOV UVEDENÝCH NA ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTNYCH LISTINÁCH

Ďalej >>> 

 

VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v elektronickej forme, a to na emailovej adrese: obecbohunovo@gmail.com 

Žiadosť  o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

DELEGOVANIE ČLENA A NÁHRADN´ÍKA DO OVK V BOHÚŇOVE

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Bohúňovo je:

obecbohunovo@gmail.com 

 

URČENIE VOLEBNÝCH OKRSKOV A VOLEBNÝCH MIESTNOSTÍ V OBCI BOHÚŇOVO PRE VOĽBY DO EP KONANÝCH DŇA 25.5.2019
Vzmysle § 8 ods.1 zákona č. 180/2014 Z.z. opodmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov starosta obce, Ágnes Takács, Ing. určil nasledovné volebné okrsky a volebné miestnosti:

Volebný okrsok č. 1 pre obec Bohúňovo a miestnú časť Tiba
Volebná miestnosť: zasadačka kultúrneho domu, 049 12 Bohúňovo č. 72

 

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ORGANIZAČNÚ A TECHNICKÚ PRÍPRAVU VOLIEB V OBCI BOHÚŇOVO PRE VOĽBY DO EP 2019

Beáta Beke
+421 58 7920 127
obecbohunovo@gmail.com

Vyvesené: 22. 2. 2019

Dátum zvesenia: 26. 5. 2019

Zodpovedá: Beáta Beke

Späť