Navigácia

Obsah

História

Bohúňovo leží na rozhraní Gemerského Rudohoria a Slovenského krasu.

O Bohúňove sú zachované pomenovania, ktoré predchádzali dnešnému názvu dediny: Lokuna , Lekune, Lekenya. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1243, keď kráµ Béla IV. daroval toto územie rodu Ákošovcov. Obec vznikla ako poµnohospodárske osídlenie. Jej zakladatelia sa zaoberali pastierstvom, drevorubačstvom, uhliarstvom a povozníctvom, v dôsledku čoho v minulosti bola v dedine veµká emigrácia. Po tureckej okupácii čas» usadlostí prešla do rúk zemanov. Od roku 1427 dedina patrila rodine Forgáchovej, na konci stredoveku rodine Széchyovej. V rokoch 1710 – 1720 napadol ju strašidelný mor, ktorý si vyžiadal veµa obetí. V roku 1773 Bohúňovo malo 21 rodín, z toho 4 želiarske.

Obec má dva kostoly. V 15. storočí sa začal stava» reformovaný kostol - pôvodne neskorogotický – , ktorý má maµovanú drevenú empíru. Nad predsieňou kostola je drevená zvonica so šindµovým ihlanom, ktorý bol úplne dokončený až v 18. storočí. Kostol bol rekonštruovaný v rokoch 1993 a 2006. Druhý kostol v dedine je evanjelický z roku 1902. Bol rekonštruovaný v rokoch 1990 a 2005.

V roku 1927 sa k Bohúňovu pripojila aj susedná dedina menom Tiba. Tiba vznikla v druhej polovici 13. storočia. Svoje meno dostala podµa svojho zakladateµa, ktorým bol šµachtic Tiba. Od roku 1728 sídlo patrilo rodine Plettrichovej. V druhej polovici 18. storočia Paukovich Ferenc dal postavi» v Tibe kúriu, ktorá stojí dodnes.